∆30/Α3/οικ.7167/902 για την ενοποίηση των παραβόλων

∆30/Α3/οικ.7167/902 – Ενοποίηση παραβόλων για το δίπλωμα οδήγησης

Σας ενηµερώνουµε ότι, σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων αποφασίστηκε η εισαγωγή νέων ενιαίων/ενοποιηµένων παραβόλων για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ελαχιστοποίηση του χρόνου τόσο των πολιτών που εκδίδουν/πληρώνουν eπαράβολα όσο και των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών που τα χρησιµοποιούν και τα δεσµεύουν. Από 10 Φεβρουαρίου 2020 θα είναι διαθέσιµα τα νέα παράβολα.

(ΑΔΑ: 6ΩΡ1465ΧΘΞ-ΕΞΦ)