Μ-ΤΑΟ01 Αίτηση Αρχική Χορήγηση ερασιτενικής κατηγορίας Α, Β

Μ-ΤΑΟ01 Αίτηση Αρχική Χορήγηση ΑΜ,Α1,Α2,Α και Β

Μ-ΤΑΟ01 Αίτηση Αρχική Χορήγηση Α ή Β

Αίτηση για την Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης Μοτοσυκλέτας ή Αυτοκινήτου κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α ή Β

(Μ-ΤΑΟ01)