Μ-ΤΑΟ06 Αίτηση Χορήγησης ΠΕΙ Αρχικής Επιμόρφωσης

Μ-ΤΑΟ06 – Αίτηση για τη χορήγηση ΠΕΙ Αρχικής Επιμόρφωσης εμπορευμάτων ή επιβατών.

Αίτηση Χορήγησης ΠΕΙ Αρχικής Επιμόρφωσης (Μ-ΤΑΟ06)

Αίτηση για τη χορήγηση ΠΕΙ (πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας) Αρχικής Επιμόρφωσης εμπορευμάτων ή επιβατών.

(Μ-ΤΑΟ06)