Α3/Οικ.90195/10807

Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων άνω των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών που έχουν υποβάλλει αίτηση για ανανέωση της άδειας οδήγησης έως και την 31η Οκτωβρίου 2019

(ΑΔΑ: 68ΠΖ465ΧΘΞ-Γ4Ν)