Σχολή ΠΕΙ Περιοδικής Κατάρτισης ή Αρχικής Επιμόρφωσης

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης του επαγγελματία οδηγού σύμφωνα με το ΠΔ74