Φωτογραφία ΦΕΚ

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, σας ενημερώνουμε ότι η Ελλάδα προσχώρησε στην Πολυμερή Συμφωνία M330, σύμφωνα με την οποία τα πιστοποιητικά οδηγών ADR και Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), η ισχύς των οποίων λήγει μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 1ης Φεβρουαρίου 2021, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Τα πιστοποιητικά οδηγών που παρατείνονται με την παραπάνω Συμφωνία δύναται να ανανεωθούν για πέντε έτη από την αρχική τους ημερομηνία λήξης, εφόσον ο οδηγός προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία συμμετοχής στην επανεκπαίδευση και έχει υποβληθεί σε επιτυχή εξέταση πριν από την 1η Μαρτίου 2021.

Τα πιστοποιητικά ΣΑΜΕΕ που παρατείνονται με την παραπάνω Συμφωνία δύναται να ανανεωθούν για πέντε έτη από την αρχική τους ημερομηνία λήξης, εφόσον ο κάτοχος εξεταστεί επιτυχώς πριν από την 1η Μαρτίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω έκτακτες ρυθμίσεις ισχύουν για τα πιστοποιητικά των χωρών που έχουν υπογράψει την εν λόγω Συμφωνία και για τις μεταφορές σε αυτές. Στον ιστότοπο της UNECE (http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html) τηρείται ενημερωμένος κατάλογος των χωρών για τις οποίες ισχύει η εν λόγω Συμφωνία. Στον προαναφερόμενο σύνδεσμο θα πρέπει να ανατρέχουν οι οδηγοί σε περίπτωση που πρόκειται να διενεργήσουν μεταφορά στο εξωτερικό με χρήση των ευνοϊκών όρων της Συμφωνίας, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν μεταβολές στις χώρες που προσχωρούν ή αποχωρούν από από αυτή.

9ΟΞΨ465ΧΘΞ-ΑΦΙ

Σε εφαρμογή πλέον η μετατροπή του Αλβανικού διπλώματος σε Ελληνικό με την Απόφαση Α3/10901/1420/19-5-2020 (ΦΕΚ Β’ 1923).


Απαραίτητες προϋποθέσεις :

 • Μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα (τουλάχιστον 185 ημέρες ή 85 ημέρες για Ευρωπαίους Πολίτες)
 • Αλβανική άδεια οδήγησης σε ισχύ και
 • να έχει αποκτήσει την Αλβανική άδεια οδήγησης πριν από την απόκτηση της μόνιμης του κατοικίας στην Ελλάδα

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνει:
  1. Ότι η Αλβανική άδεια είναι σε ισχύ
  2. Ότι κατά την ημερομηνία χορήγησης της/των κατηγορίας/κατηγοριών της/των οποίας/οποίων αιτείται την ανταλλαγή είχε τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία της Αλβανίας.
  3. Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.
 2. Αίτηση Εκτύπωσης
 3. Φωτογραφίες τύπου Διαβατηρίου Χ 3
 4. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου ή άδειας παραμονής τουλάχιστον 185 ημέρες σε ισχύ ή Κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη (τουλάχιστον 85 ημέρες σε ισχύ)
 5. Φωτοαντίγραφο (και επίδειξη της πρωτότυπης) Αλβανικής άδειας
 6. Γιατρούς (Παθολόγο & Οφθαλμίατρο)
 7. Μετάφραση από δικηγόρο
 8. Βεβαίωση γνησιότητας (μέσω των αντίστοιχων Υπηρεσιών)
 9. Παράβολα:
  1. 50 Αρχικής Χορήγησης (κωδ. 21)
  2. 30 Εκτύπωσης Διπλώματος (κωδ. 28)
  3. 18 για τη 1η ερασιτεχνική και το επέκτασης για κάθε κατηγορία)

Α3/10901/1420/19-5-2020 (ΦΕΚ Β’ 1923)

Οι τιμές για να νέα ενιαία/ενοποιημένα παράβολα των διπλωμάτων οδήγησης ορίζονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι αλλαγές ισχύουν από τις 10 Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αποφασίστηκε η εισαγωγή τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ελαχιστοποίηση του χρόνου που δαπανούν τόσο οι πολίτες που εκδίδουν και πληρώνουν e-παράβολα όσο και οι υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών που τα χρησιμοποιούν και τα δεσμεύουν.

Οι αλλαγές αφορούν τόσο εκείνους που παίρνουν πρώτη φορά άδεια οδήγησης όσο και εκείνους που θέλουν να κάνουν επέκταση της υφιστάμενης άδειας ή αντικατάσταση λόγω φθοράς ή κλοπής.

e-Παράβολο φωτογραφία
Ενοποιημένο e-Παράβολο

Η νέα κατηγορία παράβολων που εισάγεται (χωρίς να καταργούνται τα παλαιά) έχει ως εξής:

 • Αρχική χορήγηση κατηγορίας (ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β) 48,00 ευρώ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00 ευρώ και τέλος χαρτοσήμου 18,00 ευρώ). Κωδικός Παραβόλου 0032.
 • Επέκταση σε κατηγορία (ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β) 57,02 ευρώ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00 ευρώ και τέλος χαρτοσήμου 27,02 ευρώ). Κωδικός Παραβόλου 0033.
 • Επέκταση σε κατηγορία (ΒΕ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE) από ∆.Υ. 120,15 ευρώ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00 ευρώ και τέλος χαρτοσήμου 90,15 ευρώ). Κωδικός Παραβόλου 0034.
 • Επέκταση σε κατηγορία (ΒΕ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE) 138,15 ευρώ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00 ευρώ και τέλος χαρτοσήμου 108,15 ευρώ). Κωδικός Παραβόλου 0035.
 • Ανανέωση κατηγοριών Άδειας Οδήγησης 98,00 ευρώ (ενοποιεί ανανέωση κατηγοριών 50,00 και εκτύπωση εντύπου 30,00 ευρώ και τέλος χαρτοσήμου 18 ευρώ). Κωδικός Παραβόλου 0036.
 • Αντίγραφο εντύπου Αδείας Οδήγησης για Κλοπή – Απώλεια 69,02 ευρώ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00 ευρώ και απώλεια ή κλοπή 30,00 ευρώ και τέλος χαρτοσήμου 9,02 ευρώ). Κωδικός Παραβόλου 0037.
 • Αντίγραφο εντύπου Αδείας Οδήγησης για Φθορά – Αλλοίωση 39,02 ευρώ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00 ευρώ και τέλος χαρτοσήμου 9,02 ευρώ). Κωδικός Παραβόλου 0038.

Επισημαίνεται ότι στην «Κατηγορία 21 – ‘Αδεια Οδήγησης» δεν καταργούνται τα παράβολα 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 2037, 2038.

Διαβάστε ολόκληρη την Εγκύκλιο:

∆30/Α3/οικ.7167/902 – Ενοποίηση παραβόλων για το δίπλωμα οδήγησης

Με το ΦΕΚ Α΄ 19/31.1.2020 κυρώθηκε η συμφωνία μεταξύ Ελληνικής και Αλβανικής κυβέρνησης για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης, που είχε υπογραφεί από τον Μάιο του 2018.

Εύκολη μετατροπή

Λύνεται πλέον το πρόβλημα χιλιάδων Αλβανών υπηκόων που έχουν τη “συνήθη διαμονή” τους στη χώρα μας και οδηγούν “παράνομα”. Πλέον με απλές διαδικασίες (χωρίς εξετάσεις θεωρητικές ή πρακτικές) θα μπορούν να μετατρέπουν το δίπλωμα τους από Αλβανικό σε Ελληνικό και αντίστοιχα.

Η διαδικασία

Για να μπορέσουν να μετατρέψουν το δίπλωμα οδήγησης από Αλβανικό σε Ελληνικό θα πρέπει να απλά να :

 • μεταφράσουν το δίπλωμα τους
 • περάσουν τις απαραίτητες Ιατρικές Εξετάσεις(Παθολόγο και Οφθαλμίατρο)
 • καταθέσουν τα δικαιολογητικά στην αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών

Σχετικά έγγραφα

Ν.4657 ΦΕΚ Α΄ 19/31.1.2020

Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων άνω των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών που έχουν υποβάλλει αίτηση για ανανέωση της άδειας οδήγησης έως και την 31η Οκτωβρίου 2019

Νέα παράταση στην ταλαιπωρία χιλιάδων ηλικιωμένων και πολιτών προχώρησε το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδοντας την παρακάτω Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία όσοι πολίτες άνω των 74 ετών κατέθεσαν τα χαρτιά τους για Ανανέωση του διπλώματος τους μέχρι την 31η Οκτωβρίου του 2019 και δεν έχει εκδοθεί το δίπλωμα τους, οφείλουν να παρουσιαστούν στις Υπηρεσίες που κατέθεσαν τα χαρτιά του και να προμηθευτούν νέα Βεβαίωση (για οδήγηση οχημάτων αντίστοιχης κατηγορίας εντός της Ελληνικής επικράτειας) για περαιτέρω παράταση έως την 30η Απριλίου 2020.

Διαβάστε ολόκληρη την Απόφαση Α3/Οικ.90195/10807