Σχολή ΠΕΙ Οδηγών
(Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας)