Αίτηση Ειδικής Άδειας οδήγησης ΤΑΞΙ (ΕΔΧ) αυτοκινήτου (Μ-ΤΑΟ20)

Αίτηση Ειδικής Άδειας οδήγησης ΤΑΞΙ (ΕΔΧ) αυτοκινήτου (Μ-ΤΑΟ20)

Αίτηση Ειδικής Άδειας οδήγησης ΤΑΞΙ (ΕΔΧ) αυτοκινήτου (Μ-ΤΑΟ20)

Αίτηση για τη χορήγηση της Ειδικής Άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ).

(Μ-ΤΑΟ20)

 1. Αίτηση Μ-ΤΑΟ20
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου
  υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει
  φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται
  φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή
  εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή.
 3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης
  • Έλληνες υπήκοοι: φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης (οι γεννημένοι έως 2-
   4-1969: απολυτήριο Δημοτικού και οι γεννημένοι μετά τις 3-4-1969: απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου) ή
   αντίστοιχο τίτλο σπουδών ξένου σχολείου της αλλοδαπής (η βεβαίωση αντιστοιχίας χορηγείται από τη
   Δ/νση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και από τις οικείες
   Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ενώ οι τίτλοι σπουδών τεχνικής
   και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής
   διαβαθμίζονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
   Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
  • Ξένοι υπήκοοι: πιστοποιητικό ελληνομάθειας τουλάχιστον ειδικού επαγγελματικού σκοπού-Επιπέδο
   Α2 το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
   5α.
 4. Τρία τουλάχιστον Ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας (ΟΜΑΔΑΣ 2) από παθολόγο, οφθαλμίατρο και
  ψυχίατρο, που εκδίδονται κατόπιν ιατρικής εξέτασης του ενδιαφερομένου από:

  • ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κρατικών κέντρων υγείας στο πλαίσιο της
   ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού) με καταβολή αμοιβής το ύψος της οποίας
   ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο ή
  • από ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας
   Αττικής με καταβολή αμοιβής σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση ίσης με το ποσό που ισχύει
   κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη
   στο ιατρείο τους,
 5. Αντίγραφα των αποδείξεων πληρωμής που καταβλήθηκαν στον παθολόγο, οφθαλμίατρο και ψυχίατρο
  που πραγματοποίησε την ιατρική εξέταση.
 6. Αποδεικτικό πληρωμής 20,00€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου στην ειδική γραπτή εξέταση, το
  οποίο εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): (Φορέας Δημοσίου:
  Υπ.Υποδομ. Μεταφ./Επιβατικές Οδικές Μεταφ -Κατηγορία παραβόλου: Ειδικές Άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ.
  αυτοκινήτου- κωδικός τύπου παραβόλου «8151»)
 7. Αποδεικτικό πληρωμής 50,00€ για τη χορήγηση της ειδικής άδειας οδήγησης, το οποίο εκδίδεται από την
  Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): (Φορέας Δημοσίου: Υπ.Υποδομ. Μεταφ./Επιβατικές
  Οδικές Μεταφ -Κατηγορία παραβόλου: Ειδικές Άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου- κωδικός τύπου
  «2986»
 8. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας
 9. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, (το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την
  Υπηρεσία).

Παρατηρήσεις :

Για την έκδοση των Ιατρικών Πιστοποιητικών απαιτούνται επιπλέον της αμοιβής:
i) η επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας, ειδάλλως προσκομίζονται οι εξής ιατρικές εξετάσεις: γενική αίματος,
σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος,
ii) τρεις (3) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
Τα πιστοποιητικά υγείας ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.
Στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος παρουσιάζει κινητικά προβλήματα, επιπλέον της παθολογικής,
οφθαλμολογικής και ψυχιατρικής εξέτασης αυτός μπορεί να παραπέμπεται προς ιατρική εξέταση σε
Κρατικό Ίδρυμα που ασχολείται συστηματικά με το έργο αξιολόγησης ικανότητας οδήγησης Ατόμων με
Αναπηρίες και με προβλήματα κινητικότητας

Ο υποψήφιος πρέπει:

 1. Να είναι τουλάχιστον 21 ετών
 2. Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του
  Ν.1256/1982(Α’65), όπως ισχύει κάθε φορά.
 3. Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο.
 4. Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όχημα
  που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.
 5. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α’ του άρθρου 100 του
  ν.4070/2012 (Α’ 82) ήτοι για το αδίκημα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση,
  παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης
  ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σε ασέλγεια,
  αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, εκμετάλλευσης
  πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας,
  παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του νόμου για
  πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς
  λαθρομεταναστών, λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.
 6. Να επιτύχει στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες
  διατάξεις.
 7. Εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος, να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα.
 8. Εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος, να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης
  αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού.
 9. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β’
 10. Να είναι υγιής με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο