Αίτηση Επέκταση Διπλώματος από τις κατηγορίες C, D σε CE, DE

Αίτηση για την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης από τις κατηγορίες C1, C, D1, D σε C1Ε, CE, D1E, DΕ αντίστοιχα (Μ-ΤΑΟ05)

Αίτηση Επέκταση Διπλώματος στις κατηγορίες C, D, CE, DE (Μ-ΤΑΟ05)

Αίτηση για την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης από τις κατηγορίες C1, C, D1, D σε C1Ε, CE, D1E, DΕ αντίστοιχα και εντός των ανωτέρω κατηγοριών, με ή χωρίς Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

(Μ-ΤΑΟ05)