Μ-ΤΑΟ18 Αίτηση Χορήγησης ΠΕΙ Περιοδικής Κατάρτισης

Μ-ΤΑΟ18 – Αίτηση για τη χορήγηση ΠΕΙ Περιοδικής Κατάρτισης εμπορευμάτων ή επιβατών.

Μ-ΤΑΟ18 Αίτηση Χορήγησης ΠΕΙ Περιοδικής Κατάρτισης

Αίτηση για τη χορήγηση ΠΕΙ (πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας) Περιοδικής Κατάρτισης εμπορευμάτων (για φορτηγό) ή επιβατών (για λεωφορείο).

(Μ-ΤΑΟ18)